سـامانه شفافــ‌سازی

خطوط جمع آوری و انتقال آب از چاههای آب شرب سامانه انتقال آب خط کمال صالح به شهر اراک

اهداف کلی پروژه: کمک به رفع کم آب شهر اراک در مواقع اضطراری


  تاریخ شروع
15 تیر 1395
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 27%)
 
 hashemi
 915