سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به شهر خمین به روشBOT

اجزای طرح: ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 300 لیتر در ثانیه خط انتقال در بخش فشاری بطول 10253متر خط انتقال در بخش ثقلی بطول 9120متر مخزن 5000 متر مکعبی تصفیه خانه متعارف به ظرفیت 273 لیتر در ثانیه


  تاریخ شروع
10 شهریور 1393
  تاریخ پایان
5 تیر 1396
  اعتبار کل پروژه
500,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 
 hashemi
 658