سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به شهر ساوه و روستاهای مسیر ازخط انتقال سدکوچری

روستاهای تحت پوشش شهرستان ساوه: نورعلی بیک، شقایق، غازم آباد، حصارقلیچ، هریسان، قره چای، قلعه شیرخان، اکبرآباد، اوجان، عباس آباد، سیف آباد، استوج، هلول، طرخوران، محمود آباد، لالائین، یل آباد، قشلاق یوسف آباد، قشلاق چلبلو، قشلاق شرفلو، آسیابک بند، بندچای ، قردین، سرخه ده


  تاریخ شروع
27 دی 1395
  تاریخ پایان
1 تیر 1401
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 33%)
 

این پروژه 444 لیتر در ثانیه آب مورد نیاز شهر ساوه و روستاهای هدف پروژه را با 131 کیلومتر خط انتقال با قطر 900 میلیمتر و یک مخزن بین راهی به حجم 2000 مترمکعب آب مورد نیاز را پس از انجام فرآیند تصفیه انتقال خواهد داد . در بخش تامین آب روستایی ، از آب انتقالی میزان 65 لیتر با احداث یک خط حدود 66 کیلومتری جهت تامین آب 27 روستای مورد نظر که دارای جمعیتی معادل با 23679 نفر در افق طرح می باشند برنامه ریزی گردیده است.

 hashemi
 1014