سـامانه شفافــ‌سازی

احداث سدخاکی حشیان شازند

اهداف طرح: ذخیره کردن آب درماههای غیرکشت وکنترل سیلاب، استفاده از آب ذخیره شده درفصل کشت، رفع نیاز آبی روستاهای حشیان و تواندشت شازند، توسعه و بهبود اراضی زیرکشت


  تاریخ شروع
13 خرداد 1393
  تاریخ پایان
13 خرداد 1395
  اعتبار کل پروژه
650,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

نوع سد:خاکی با هسته رسی، ارتفاع سد از بستر رودخانه: 28 متر، طول تاج سد: 210 متر، عرض تاج: 8 متر، حجم مخزن سد: 1 میلیون مترمکعب،حجم آب تنظیمی سد: 1.5میلیون مترمکعب، ارتفاع پمپاژ : 16 متر.

مشخصات سرریز: نوع سرریز: آزاد مستطیلی، طول سرریز : 60 متر، عرض سرریز:15 متر، دبی طراحی سرریز:75 مترمکعب در ثانیه.

 hashemi
 428